หน้าแรก

[restabs alignment=”osc-tabs-left” responsive=”false” tabcolor=”#ddbd8b” seltabcolor=”#dd9221″]
[restab title=”งานวิจัย” active=”active”]

ผนวก 1 ประกาศรายชื่ออาจารย์สังกัดหน่วยวิจัยเฉพาะทาง (NEW)
ผนวก 2 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการวิจัย (NEW)
ผนวก 3 ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2560 (NEW)
– ผนวก 4 ประกาศวงเงินวิจัยที่สนับสนุน ปีงบประมาณ 2560  (NEW)
– ผนวก 5 ปรกาศผลการพิจารณาทุนวิจัย 2560  (NEW)
– ผนวก 6 แผน 2560 วิจัยและ บรก  (NEW)
– ขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล และผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิ์บัตร ประจำปี พ.ศ.2559  (NEW)
– ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบที่ 2)
– ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
– หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
– ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558

>>อ่านข่าววิจัยทั้งหมด<<<
[/restab]
[restab title=”บริการวิชาการ”]

– ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (NEW)

>>>อ่านข่าวบริการวิชาการทั้งหมด<<<
[/restab]
[restab title=”ประชุมวิชาการ”]
— ไม่มีข่าว —

>>>อ่านข่าวประชุมวิชาการทั้งหมด<<<
[/restab]

[/restabs]

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*