คำสั่ง ระเบียบ บริการวิชาการ

1.ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2539
2.คู่มือการจัดทำหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
3.เกณฑ์การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางและการบริหารจัดการหลักสูตร

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*