Category: ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน           คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิญญา วงศ์พิริยโยธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมด้วยคณาจารย์  นิสิตพยาบาล ร่วมกันติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อให้ความรู้ คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ  ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพชุมชน  ภายใต้โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน  ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพชุมชน ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย ได้ เช่น การดูแลทารก เด็ก การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด ผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยด้วยเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต เป็นต้น โดยเน้นมีส่วนร่วมในการดูแลครอบครัว บุคคลอื่น และสังคมได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการอบรมให้ความรู้ทั้งการอบรมภาคทฤษฎี  การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ในช่วงเดือน มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา  ดังนั้นในช่วงเดือน กรกฎาคม 2559 จึงเป็นช่วงที่มีการติดตามเยี่ยมบ้าน โดยคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือเสนอแนะในระบบพี่เลี้ยงร่วมกับแกนนำในชุมชนแก่ อาสาสมัครสาธารณสุข  เป็นพี่เลี้ยงให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์เขาร่วมทีมเรียนรู้การดูแลสุขภาพชุมชน ผลการติดตามเยี่ยมบ้านพบว่าผู้สูงอายุมีความสามารถในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลสุขภาพชุมชนเป็นอย่างดี […]

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มสถาบัน แก่นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 44 คน

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มสถาบัน แก่นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 44 คน           เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มมส. ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มสถาบัน แก่นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ที่สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 44 คน           โดยมี รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มอบใบประกาศนียบัตร และเข็มสถาบัน พร้อมกล่าวให้โอวาสนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ณ ห้องกันทรวิชัย ชั้น 4 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

โครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบัน นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงการปัจฉิมนิเทศ และมอบเข็มสถาบัน นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ——————————————— คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดให้มีพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันแก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งกิจกรรมในโครงการปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันมีกำหนด ๒ วัน โดยในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นการเสวนาร่วมกับศิษย์เก่าเรื่อง ความสุขและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และความสำคัญของศิษย์เก่าต่อสถาบันการศึกษา และกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการกล่าวปัจฉิมโอวาทและมอบเข็มสถาบันแก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาโดยท่านประธาน สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับการปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบัน จำนวน ทั้งสิ้น ๘๔ คน ภาพประกอบกิจกรรม :

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง วัดเจริญผล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง วัดเจริญผล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (L4C : Leadership for Change) และผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองท่าขอนยาง คณะพยาบาลศาสตร์ วัดเจริญผล เวลา 09.00-12.00 น.

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme