Category: ข่าววิจัย

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล และผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิ์บัตร ประจำปี พ.ศ.2559

ขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล และผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิ์บัตร ประจำปี พ.ศ.2559

ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบที่ 2)

ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบที่ 2)

ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของอาจารย์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme