กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 

 บุคลากรสายวิชาการ
 กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 ผศ.ดร.ลัดดา แสนสีหา ประธานกลุ่มวิชา
 ผศ.ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต  อาจารย์
 ผศ.ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์  อาจารย์
 อ.สุรดา จันดีกระยอม   อาจารย์
 อ.ชนกพร ศรีประสาร  อาจารย์ ( ลาศึกษาต่อ )
 รศ.ดร.วาทินี สุขมาก  อาจารย์
 อ.เลอลักษณ์ มหิพันธ์  อาจารย์
รวมอาจารย์  7  คน
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme