สำนักงานเลขานุการ

 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่ติดต่อ
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324
โทรสาร : 0-4375-4357
เว็บไซต์ : http://www.nu.msu.ac.th
 บุคลากรสายสนับสนุน
 สำนักงานเลขานุการ
 นางสฤษดิ์ สามารถ  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 นางสาวกัญณภัทร สอสมิง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพ)
 นางสาวระพีพร ยุทธพงษ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล)
 นางสาวอรุณี ฮามคำไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นางสาวบุหลัน สุดสนธ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขาฯคณบดี)
 นางสาวจิราภรณ์ กุณโฮง  พนักงานธุรการ (สารบรรณ)
 นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์  พนักงานธุรการ
 นายประยม สุบัน  พนักงานขับรถ
 นายกิตติพงษ์ จิตตะบุตร  พนักงานขับรถ
รวมเจ้าหน้าที่ 9 คน
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme