งานวิชาการ

 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่ติดต่อ
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324
โทรสาร : 0-4375-4357
เว็บไซต์ : http://www.nu.msu.ac.th
 บุคลากรสายสนับสนุน
 งานวิชาการ
 นางพรทิพย์ เวียงสมุทร  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
 นางสาวนวลปราง สุยอย  นักวิชาการศึกษา
 นางสาวองุ่น ภาชะโน  นักวิชาการศึกษา
 นางสาวรัถยา บุญลือ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราว่าง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 นายสิริพงษ์ ครบอุดม  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
 นายชลโกมล ทับทัน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 นายคินกรณ์ จันทร์สุข  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฎิบัติการดูแลห้อง Lab)
รวมเจ้าหน้าที่ 7 คน
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme