คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต

 
  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานที่ติดต่อ
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324
โทรสาร : 0-4375-4357
เว็บไซต์ : http://www.nu.msu.ac.th
คณะกรรมการดำเนินงาน

 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ที่ปรึกษา
 ๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร จำปาวะดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธินี ปิยะสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  ภูด่านงัว  กรรมการ
 ๕. อาจารย์ ดร.โสรัจญา สุริยันต์  กรรมการ
 ๖. อาจารย์ ดร.อาภรณ์ คำก้อน  กรรมการ
 ๗. อาจารย์อภิญญา คชมาตย์  กรรมการ
 ๘.  อาจารย์วสันต์ แก้วเกลื่อน  กรรมการ
 ๙. อาจารย์มาณิกา อยู่สำราญ  กรรมการ
 ๑๐. อาจารย์ถิรนันท์ พัวพันธ์พงศ์  กรรมการ
 ๑๑. อาจารย์จารุรินทร์ พงษ์ประเทศ  กรรมการ
 ๑๒. อาจารย์จุฑามาศ คชโคตร  กรรมการ
 ๑๓. อาจารย์รรฤณ  แสงแก้ว  กรรมการ
 ๑๔. นางสาวเลอลักษณ์ มหิพันธุ์  กรรมการ
 ๑๕. อาจารย์กิรณานันท์ สนธิธรรม  กรรมการ
 ๑๖. อาจารย์ชลธิชา ราบุรี  กรรมการ
 ๑๗. อาจารย์ทองมี ผลาผล  กรรมการ
 ๑๘. อาจารย์สุรพันธ์ สืบเนียม  กรรมการ
 ๑๙. ตัวแทนนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ทุกชั้นปี  กรรมการ
 ๒๐. อาจารย์กัญจน์ณิชา เยียดไธสง  กรรมการและเลขานุการ
 ๒๑. นายวัฒนา พวงศรีแก้ว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่รับผิดชอบ

1.  ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตให้สอบคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ค่านิยมของหลักสูตร  เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะ และมหาวิทยาลัย

2.  ดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ (กพร.) และงานประกันคุณภาพการศึกษา

3.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่นิสิต

4.  ดำเนินงานด้านบริการ สวัสดิการ และสวัสดิภาพของนิสิต

5.  ดำเนินเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) และทุนการศึกษาของนิสิต

6.  ดำเนินเกี่ยวกับการคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

7.  ดำเนินเกี่ยวกับวินัยนิสิต

8.  ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร เพื่อบรรลุตามผลการเรียนรู้

9.  กำกับดูแลการดำเนินงานของสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ และชมรมสังกัดสโมสรนิสิตคณะพยาบาล ศาสตร์

10.  ร่วมจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณของฝ่ายพัฒนานิสิต

11.  ร่วมประเมินผลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและปรับปรุงต่อคณะกรรมการประจำคณะทุกภาคการศึกษา

10.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme