ผังเว็บไซต์

ผังเว็บไซต์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 เกี่ยวกับคณะ

– นโยบายการพัฒนาปี 2556-2557

 หลักสูตร

– ระดับใบประกาศนียบัตร

     – หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

     – หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

– ระดับปริญญาตรี

     – ระบบปกติ ( หลักสูตร 4 ปี)

– ระดับปริญญาโท

     – สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

     – สาขาวิชาเวชปฏิบัติชุมชน

 บุคลากร

– คณะผู้บริหาร

– บุคลากรสายวิชาการ

     –  กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

     – กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

     – กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว

     – กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก

     – กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

– บุคลากรสายสนับสนุน

     – สำนักงานเลขานุการ

     – งานการเงินเเละพัสดุ

     – งานวิชาการ

     – งานวิจัย

     – งานพัฒนานิสิต

 

 

 ฝ่ายงานภายในคณะ

– ฝ่ายวิชาการ

– ฝ่ายพัฒนานิสิต

     – เกี่ยวกับฝ่ายพัฒนานิสิต

     – คณะกรรมการดำเนินงาน

     – คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์

     – แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต

     – ข้อกำหนดพฤติกรรมนิสิต

     – เเนวปฏิบัติด้านพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมสำหรับนิสิตพยาบาล

– ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

– ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

     – นโยบายฝ่ายประกันคุณภาพ

     – คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพศึกษา

     – ผลการประเมินคุณภาพภายใน

– ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

     – คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา

     – แผนกลยุทธคณะพยาบาลศาสตร์

          – แผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ 10 ปี

          – แผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558

          – แผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559

     – แผนปฏิบัติราชการคณะพยาบาลศาสตร์

          – แผนปฏิบัติราชการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558

          – แผนปฏิบัติราชการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559

     – แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์

          – แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2558

          – แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559

     – แผนการใช้จ่ายงบประมาณคณะพบาลาลศาสตร์

          – แผนการใช้จ่ายงบประมาณคณะพบาลาลศาสตร์ ประจำปี 2558

          – แผนการใช้จ่ายงบประมาณคณะพบาลาลศาสตร์ ประจำปี 2559

     – รายงานประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์

          – รายงานประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2556

          – รายงานประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2557

– ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

     – คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

– ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

– ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์  ติดต่อเรา
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme