นโยบายฝ่ายประกันคุณภาพ

 

 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์

เรื่อง  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์

วงรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘  (๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

         เพื่อให้การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความเข้มแข็งในการบรรลุพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

๑. ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือและกลไกพื้นฐานในการพัฒนาและบริหารคณะฯอย่างต่อเนื่อง
๒. หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ทุกระดับ ทุกหลักสูตร ได้รับการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล และมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ระบุใน มคอ. ๒ อยู่ในระดับดีเป็นอย่างน้อย
๓. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
๕. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายงานมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา กระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้ทุกสายงานและใช้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร และเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีหรือการดำเนินงานด้านต่าง ๆที่จะนำคณะฯไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นผลจากการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณะ
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ สู่บุคลากรและนิสิตเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา

 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 2558 คลิกเพื่ออ่าน
 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ คลิกเพื่ออ่าน
 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลิกเพื่ออ่าน
 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2555 คลิกเพื่ออ่าน
 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2556 คลิกเพื่ออ่าน

 

 

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme