คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ปรึกษา
นางอมร สุวรรณนิมิตร ประธานกรรมการ
นางสาวสุพัตรา บัวที กรรมการ
นางนิศาชล สังฆ์สุข กรรมการ
นางสาวบุญมี ภูด่านงัว กรรมการ
นางสาวสุภาพร อาญาเมือง กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรติภรณ์  หงษ์จุ้ย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่รับผิดชอบ
1.  จัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิเทศสัมพันธ์
2.  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (กพร.) และงานประกันคุณภาพการศึกษา
3.  จัดโปรแกรมการศึกษาดูงานสำหรับชาวต่างชาติ
4.  รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme