ระบบงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ค้นหาบุคลากร
ระบบ EDS
ระบบ MIS
ระบบ FIS
ก.พ.ร.
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
จอง/เช็คตารางการใช้ห้องเรียน
ระเบียบ/ข้อบังคับ
โทรศัพท์ภายใน
สำนักวิทยาบริการ
สำนักคอมพิวเตอร์
บัณฑิตวิทยาลัย
ระบบลงทะเบียน
ปฏิทินการศึกษา
E-learning
Facebook มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
คณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme