หน่วยงานพยาบาลในสถาบันการศึกษารัฐบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เกื้อการุณย์
คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme