สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล

 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ทำการเปิดสอน 3 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ), พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ที่ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2353

  หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสาขาศาสตร์และศิลปการสอน
ทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อหลักสูตร:
ภาษาไทย : หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล
ภาษาอังกฤษ : Program of Short Course Training in Science and Art of
Teaching in Nursing
ชื่อปริญญา:
ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล
ภาษาอังกฤษ : Certificate of Science and Art of Teaching in Nursing
โครงสร้างหลักสูตร:
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 18   หน่วยกิต
1. ภาคทฤษฎีและทดลอง 12   หน่วยกิต
2. ภาคปฏิบัติ 6   หน่วยกิต
 รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme