สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ทำการเปิดสอน 3 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ), พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ที่ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2353

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
ชื่อหลักสูตร:
ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science Program
ชื่อปริญญา:
ภาษาไทย : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม)
ภาษาอังกฤษ : Master of Nursing Science (M.N.S)
โครงสร้างหลักสูตร:
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 42   หน่วยกิต
แผนการศึกษา แผน ก แผน ข   หน่วยกิต
1. วิชาหลัก 15 15   หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะสาขา 12 18   หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 3 3   หน่วยกิต
4. วิชาประสบการณ์วิจัย 12 6   หน่วยกิต
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme