กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่

 

 บุคลากรสายวิชาการ
 กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
 ผศ.ดร.อุไร จำปาวะดี  อาจารย์
 ผศ.นิตยา สุทธยากร  อาจารย์
 อ.อภิญญา คชมาตย์ ประธานกลุ่มวิชา
 ผศ.ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา  อาจารย์
 อ.ดร.นงเยาว์ มีเทียน  อาจารย์
 ผศ.ดร.อาริยา สอนบุญ  อาจารย์
 ผศ.ดร.สุพัตรา บัวที  อาจารย์
 อ.ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์  อาจารย์
 อ.ดร.โสรัจญา สุริยันต์  อาจารย์
 อ.วสันต์ แก้วเกลื่อน  อาจารย์
 อ.มาณิกา อยู่สำราญ  อาจารย์
 อ.ขนิษฐา รักษาเคน  อาจารย์
 อ.จารุรินทร์  พงษ์ประเทศ  อาจารย์
 อ.กัญจน์ณิชา  เยียดไธสง  อาจารย์
 อ.สุรพันธ์   สืบเนียม  อาจารย์
 อ.ดร.อาภรณ์ คำก้อน  อาจารย์
รวมอาจารย์ 16 คน
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme