กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก

 บุคลากรสายวิชาการ
 กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก
 ผศ.ดร.จิดาภา ผูกพันธ์  อาจารย์
 ผศ.นิศาชล สังฆ์สุข   อาจารย์
 อ.ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี  อาจารย์
 ผศ.ศุทธินี ปิยะสุวรรณ์  อาจารย์
 อ.บุญญภัสร์ ภูมิภู   ประธานกลุ่มวิชา
 ผศ.กนกจันทร์ เขม้นการ  อาจารย์
 อ.ถิรนันท์ พัวพันธ์พงศ์  อาจารย์
 อ.รรฤณ แสงแก้ว  อาจารย์
รวมอาจารย์ 8 คน
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme