กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว

 บุคลากรสายวิชาการ
 กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว
 รศ.ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม  อาจารย์
 ผศ.ดร.กชพร สิงหะหล้า  อาจารย์
 อ.ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา  ประธานกลุ่มวิชา
 ผศ.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล  อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
 ผศ.ดร.บุญมี ภูด่านงัว  อาจารย์
 อ.อัจฉรา ชัยชาญ อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
 อ.อรัญญา ทองก้อน  อาจารย์
 ผศ.อุมาภรณ์ กั้วสิทธ์  อาจารย์
 รศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิลอัยยกา(ผู้เชี่ยวชาญ)  อาจารย์
 อ.ชลธิลา ราบุรี  อาจารย์
 อ.เด่นละออง นาเสงี่ยม  อาจารย์
รวมอาจารย์  11 คน
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme