กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

 บุคลากรสายวิชาการ
 กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน
 รศ.ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่  อาจารย์
 ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิตร  อาจารย์
 ผศ.ดร.สมเสาวนุช จมูศรี  ประธานกลุ่มวิชา
 อ.ดร.ภคินี ศรีสารคาม  อาจารย์
 อ.ดร.วิราวรรณ์ คำหวาน  อาจารย์
 ผศ.สุภาพร อาญาเมือง  อาจารย์
 อ.จุฑามาศ คชโครตร  อาจารย์
 อ.กิรณานันท์ สนธิธรรม  อาจารย์
 อ.ทองมี ผลาผล  อาจารย์
 อ.ดุญณภัตน์ จันดาหัวดง  อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ ป.โท)
รวมอาจารย์ 10 คน
อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 อีเมล์ : nursing@msu.ac.th Copyright 2016 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Frontier Theme