Breaking News
Home / admin

admin

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีกตัญญูคุณูปการ แด่ รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 – 22.00 น. ณ ห้องประชุมตักสิลาบอลรูม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

  สมัคร คลิก  

Read More »

ขอเชิญประชุมวิชาการ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสสมโภชน์คณะครบรอบ 20 ปี และพิธีกตัญญูคุณูปการ รองศาสตราจารย์ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561

   

Read More »

พิธีลงนาม MOU

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมคณะ ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมในพิธีลงนาม และให้การต้อนรับ           การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตร และการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล …

Read More »