Breaking News
Home / admin

admin

ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ “นิสิตพยาบาลจิตอาสา สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน” ได้ผ่านการประเมินยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ “นิสิตพยาบาลจิตอาสา สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน” ได้ผ่านการประเมินยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561  รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นโดยกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)    

Read More »

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา ทุนเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2562 ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องพัฒนานิสิต ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์

Read More »