Breaking News
Home / ข่าว

ข่าว

ข่าวสารเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมี ซึ่งในงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามประธานจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ได้กล่าวรายงาน ถึงความสำคัญของวันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา สภาการพยาบาลในนามผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ถือเป็นศิริมงคลอันสูงยิ่งและได้กำหนดให้องค์กรพยาบาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ในส่วนของ องค์กรทางการพยาบาลในจังหวัดมหาสารคามทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติขึ้นดังเช่นทุกปีที่เคยปฏิบัติมา ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระเมตตาเสียสละที่พระองค์ท่านทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย โดยในงานดังกล่าวมีผู้บริหารร่วมพิธีอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาทิเช่น รองศาตราจารย์ ดร. …

Read More »

ขอเรียนเชิญร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กำหนดการ วันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 20  ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เวลา กิจกรรม 06.30 – 07.30 น.   – ผู้แทนจากองค์กรทางการพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหอพระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 07.30 – 08.00 น. – ผู้แทนจากองค์กรทางการพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ  ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม …

Read More »

นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงมุลสตรี ได้รับรางวัลชนะเสิศ ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงมุลสตรี ได้รับรางวัลดีเด่น(รางวัลชนะเลิศ) “การรับรู้อาการข้างเคียงจากการได้รับยาเคมีบำบัดสูตรแท็กเซนครั้งแรกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม” ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ  “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” วันที่ 7-8 เดือนกันยายน พุทศักราช 2560 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

นางสาวพจี ศีลพันธ์ ได้รับรางวัล ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ

นางสาวพจี ศีลพันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย “ประสบการณ์ และการรับรู้ความถี่ ความรุนแรง การรบกวนชีวิตประจำวันของอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยสูงอายุมะเร็งเต้านม” ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ  “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” วันที่ 7-8 เดือนกันยายน พุทศักราช 2560 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

อภิญญา คชมาตย์ ได้รับรางวัล ภาพโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในการประชุมเชิงวิชาการ

อาจารย์ อภิญญา คชมาตย์ ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล ดีเด่น ภาพโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในการประชุมเชิงวิชาการ “มหาสารคามวิจัยครั้งที่ 13”

Read More »

ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิต ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานภาคบรรยายสาขาการบริการวิชาการ ในการประชุมวิชาการ

ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิต ได้รับรางวัล ชมเชย การนำเสนอผลงานภาคบรรยายสาขาการบริการวิชาการ ในการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” โครงการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมเสริมสร้างพลังทางสังคม ของผู้สูงอายุ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม  

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณาจารย์ บุคลากร นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ปลูกดอกดาวเรือง เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ปลูกดอกดาวเรือง ณ บริเวณหน้าป้ายคณะพยาบาลศาสตร์ และบริเวณด้านหน้าหอพระ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วทั้งประเทศปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

Read More »

โครงการส่งเสริมค่านิยมและยกย่องในการกระทำความดี

โครงการส่งเสริมค่านิยมและยกย่องในการกระทำความดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลดีเด่น ประจำปี 2560

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน บรรยายพิเศษดังนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยวิทยากรคุณดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่า นางสาวอรอรุณ ธรรมจักร ศิษย์เก่า พย.บ. รุ่นที่ 14 นายณัฐพงษ์ สาจันทร์ ศิษย์เก่า พย.บ. รุ่นที่ 15 ณ ห้องกันทรวิชัย ชั้น 4 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 (ภาพ/ข่าว : รัชนู)

Read More »

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันแก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบันแก่นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องกันทรวิชัย ชั้น 4 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มงานเวลา 8.30 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มอบเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา กล่าวปัจฉิมโอวาท จากนั้น ตัวแทนนิสิตที่สำเร็จการศึกษากล่าวอำลาสถาบัน แสดงความขอบคุณต่อประธานและคณาจารย์ ประธาน คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติ ยืนด้านหน้าเวทีเพื่อกลัดดอกไม้แสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 นิสิตรุ่นน้องร้องเพลงแสดงความยินดีบนเวที ตามลำดับ (#ภาพ : คินกรณ์/ชลโกมล # ข่าว : รัชนู)

Read More »