Breaking News
Home / ข่าว

ข่าว

ข่าวสารเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการพัฒนาการวัดและการประเมินผล และการสัมมนาระดับกลุ่มวิชา ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาการวัดและการประเมินผล และการสัมมนาระดับกลุ่มวิชา ระยะที่ 1 ซึ่งมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์  อานุภาพ เลขะกุล  ได้บรรยายในเรื่อง หลักและแนวคิดการวัดและประเมินผลและ แนวทางการออกข้อสอบที่มีคุณภาพ เพื่อประเมินผลการเรียนการสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝีกปฏิบัติเกี่ยวกับการวัด และการประเมินผลตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการปฏิบัติการในคลินิกที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรม Home room สำหรับนิสิตพยาบาล ในการเตรียมการศึกษา จัดขึ้นในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 3 มกราคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรม Home room สำหรับนิสิตพยาบาล ในการเตรียมการศึกษา จัดขึ้นในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 3 มกราคม 2560 ณ ห้องกันทรวิชัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ ให้ความรู้และข้อปฏิบัติแก่นิสิต

Read More »

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมี ซึ่งในงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามประธานจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ได้กล่าวรายงาน ถึงความสำคัญของวันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา สภาการพยาบาลในนามผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ถือเป็นศิริมงคลอันสูงยิ่งและได้กำหนดให้องค์กรพยาบาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ในส่วนของ องค์กรทางการพยาบาลในจังหวัดมหาสารคามทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติขึ้นดังเช่นทุกปีที่เคยปฏิบัติมา ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระเมตตาเสียสละที่พระองค์ท่านทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย โดยในงานดังกล่าวมีผู้บริหารร่วมพิธีอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาทิเช่น รองศาตราจารย์ ดร. …

Read More »

ขอเรียนเชิญร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กำหนดการ วันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560 วันศุกร์ที่ 20  ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เวลา กิจกรรม 06.30 – 07.30 น.   – ผู้แทนจากองค์กรทางการพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ บริเวณหอพระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 07.30 – 08.00 น. – ผู้แทนจากองค์กรทางการพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ  ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม …

Read More »

นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงมุลสตรี ได้รับรางวัลชนะเสิศ ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ

นางสาวอัจฉราภรณ์ ม่วงมุลสตรี ได้รับรางวัลดีเด่น(รางวัลชนะเลิศ) “การรับรู้อาการข้างเคียงจากการได้รับยาเคมีบำบัดสูตรแท็กเซนครั้งแรกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม” ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ  “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” วันที่ 7-8 เดือนกันยายน พุทศักราช 2560 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

นางสาวพจี ศีลพันธ์ ได้รับรางวัล ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ

นางสาวพจี ศีลพันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย “ประสบการณ์ และการรับรู้ความถี่ ความรุนแรง การรบกวนชีวิตประจำวันของอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยสูงอายุมะเร็งเต้านม” ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ  “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” วันที่ 7-8 เดือนกันยายน พุทศักราช 2560 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

อภิญญา คชมาตย์ ได้รับรางวัล ภาพโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในการประชุมเชิงวิชาการ

อาจารย์ อภิญญา คชมาตย์ ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล ดีเด่น ภาพโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพในการประชุมเชิงวิชาการ “มหาสารคามวิจัยครั้งที่ 13”

Read More »