Breaking News
Home / ผลงานนิสิต

ผลงานนิสิต

ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ “นิสิตพยาบาลจิตอาสา สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน” ได้ผ่านการประเมินยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการ “นิสิตพยาบาลจิตอาสา สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและเด็กในชุมชน” ได้ผ่านการประเมินยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561  รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นโดยกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)    

Read More »

นางสาวอารยา  หนูเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับรางวัล “คนดีศรี มมส” ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาวอารยา  หนูเข็ม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ารับรางวัล “คนดีศรี มมส” ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรตินิสิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย  

Read More »