Breaking News
Home / 2018 / November

Monthly Archives: November 2018

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดพิธีรับและส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ ส่งมอบงานให้กับ รองศาสตราจารย์ดร.สมจิต  แดนสีแก้ว  ซึ่งได้รับเกียนติจาก รองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งผู้บริหาร บุคคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และแขกผู้มีเกียรติจากฝ่ายงานต่างๆ ณ ห้องประชุม ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »

สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับภาค และรางวัลการนำเสนอโครงงานดีเด่นโครงงานคุณธรรมจริยธรรม สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ระดับภาค และรางวัลการนำเสนอโครงงานดีเด่นโครงงานคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อ วันพุธที่ 21 พ.ย.61 เมื่อเวลา 12.00 น. ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตัวแทนสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย อาจารย์ ดร.ชนกพร  ศรีประสาร คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต นายวรพงษ์  ทองพุทธ นักวิชาการศึกษา และตัวแทนนิสิตจากสโมสรสิตคณะพยาบาลศาสตร์ฯ พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการนักเรียนนักศึกษาระดับภาคของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561  โดยมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาที่ชนะเลิศการประกวด จำนวน 96โครงงานจากโครงงานทั้งหมด 360 โครงงาน   ประกอบด้วย โครงงานวิทยาศาสตร์ ,  โครงการคณิตศาสตร์ , โครงงานภาษาอังกฤษ , โครงงานภาษาไทย , โครงงานประวัติศาสตร์และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ในครั้งนี้สโมสรนิสิต

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนศรีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เข้าสักการะพระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธพระพุทธรูปประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวันแรก จากนั้นได้มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะ เข้าร่วมแสดงความยินดี เวลา 16.00 น รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนศรีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เป็นประธานในการประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ครั้งแรก โดยได้มีการแนะนำทีมบริหารคณะชุดใหม่ ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดี 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวลัดดา แสนสีหา ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองคณบดีคณะพยาบาลศาตร์ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์นางสาวสมเสาวนุช จมูศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็น รองคณบดีคณะพยาบาลศาตร์ ฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการแก่สังคม นายสุรชาติ สิทธิปกรณ์ ตำแหน่ง อาจารย์เป็น …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมจัดพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีสมโภชผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรเพื่อทอดกฐิน ให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ตามพระพุทธานุญาตและพระธรรมวินัย ณวัดบูรพาราม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โดยในวันนี้ ได้เชิญผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินพร้อมขบวนเครื่องอัฐบริขารกฐิน และ รวบรวมปัจจัยต้นดอกเงินจากคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และจิตศรัทธาจากทุกฝ่ายร่วมในขบวนแห่จากถนนหน้าอาคารบรมราชกุมารี ไปยังอาคารพลศึกษา ประธานในพิธีเชิญผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐินวางเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ถวายเพื่อเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนา และในช่วงเย็นได้จัดให้มีการแสดงมหรสพสมโภชผ้าไตรพระราชทาน ณบริเวณพิธีภายในอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read More »