Breaking News
Home / ประกาศพัฒนานิสิต / ประกาศค่านิยมการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พุทธศักราช 2560

ประกาศค่านิยมการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พุทธศักราช 2560

View Fullscreen

About admin

Check Also

ประกาศกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเด็นเชิงรุกการพัฒนานิสิตผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight + twenty =