Breaking News
Home / ข่าว / นางสาวพจี ศีลพันธ์ ได้รับรางวัล ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ

นางสาวพจี ศีลพันธ์ ได้รับรางวัล ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ

นางสาวพจี ศีลพันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย “ประสบการณ์ และการรับรู้ความถี่ ความรุนแรง การรบกวนชีวิตประจำวันของอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยสูงอายุมะเร็งเต้านม” ภาคบรรยายสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการ  “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” วันที่ 7-8 เดือนกันยายน พุทศักราช 2560 ณ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

About admin

Check Also

โครงการพัฒนาการวัดและการประเมินผล และการสัมมนาระดับกลุ่มวิชา ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาการวัดและการประเมินผล และการสัมมนาระดับกลุ่มวิชา ระยะที่ 1 ซึ่งมีวิทยากรคือ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =