Breaking News
Home / ข่าว / ขอเรียนเชิญร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ขอเรียนเชิญร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

กำหนดการ

วันพยาบาลแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 20  ตุลาคม 2560 เวลา 06.30-16.00 น.

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

เวลา

กิจกรรม

06.30 – 07.30 น.

 

– ผู้แทนจากองค์กรทางการพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป

ณ บริเวณหอพระ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

07.30 – 08.00 น. – ผู้แทนจากองค์กรทางการพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ  ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

08.00 – 08.45 น. – ผู้แทนจากองค์กรทางการพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

08.45 – 09.00 น. – บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
09.00 – 09.15 น.

 

 

 

 

– นายเสน่ห์   นนทะโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีมาถึง

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)

– ประธานในพิธีเริ่มพิธีอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

* พิธีวางพานพุ่มดอกไม้เครื่องสักการะ

* พิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

* พิธีกล่าวคำอาเศียรวาทราชสดุดี

– บรรเลงเพลงมหาชัย

09.15 – 09.45 น. – รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี   รุจกรกานต์  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประธานจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 กล่าวรายงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ และอ่านรายนามผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ประจำปี 2560

– นายเสน่ห์   นนทะโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบโล่ เกียรติบัตร และช่อดอกไม้

เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นด้านการพยาบาล

* พยาบาลผู้ปฏิบัติงานครบเกษียณอายุราชการ

* พยาบาลต้นแบบ

* พยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นระดับเขต และระดับประเทศ

– ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560

– ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  พยาบาลต้นแบบ และผลงานดีเด่น

– ประธานในพิธีเดินทางกลับ

 09.45 – 10.00 น. – รับประทานอาหารว่าง

 

เวลา

กิจกรรม

  10.00-11.00น. – การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง  “กฏหมายกับบทบาทและการปฏิบัติการพยาบาล ”

โดย คุณประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล ที่ปรึกษากฎหมายสภาการพยาบาล

ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

11.00 – 12.00 น. -เสวนา “เรียนรู้จากประสบการณ์ : พยาบาลกับการป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมาย”

โดย 1. คุณประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล ที่ปรึกษากฎหมายสภาการพยาบาล

2. พว.ศีตภา พลแก้ว หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง โรงพยาบาลมหาสารคาม

3. พว.ลัดดาวัลย์ ทวดอาจ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลบรบือ

ผู้ดำเนินรายการเสวนา ผศ.ดร.กชพร สิงหะหล้า อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12.00-13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -16.00 น. – กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดป่ากู่แก้ว โรงพยาบาลมหาสารคาม และบ้านพักคนชรา

 

 

หมายเหตุ การแต่งกาย

  • หัวหน้าส่วนราชการแต่งชุดปกติขาว พร้อมติดปลอกแขนสีดำไว้ทุกข์
  • พยาบาล แต่งกายชุดพยาบาลแขนยาวพิธีการ สวมถุงน่องสีขาว พร้อมติดปลอกแขนสีดำไว้ทุกข์
  • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แต่งกายชุดฟอร์มอนามัยชุมชน พร้อมติดสัญลักษณ์ไว้ทุกข์
  • ประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสูทสากลสีดำ

 

About admin

Check Also

ขอเชิญประชุมวิชาการ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสสมโภชน์คณะครบรอบ 20 ปี และพิธีกตัญญูคุณูปการ รองศาสตราจารย์ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + four =