Breaking News

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมี ซึ่งในงานดังกล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในนามประธานจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2560 ได้กล่าวรายงาน ถึงความสำคัญของวันที่ 21 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา สภาการพยาบาลในนามผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศ ถือเป็นศิริมงคลอันสูงยิ่งและได้กำหนดให้องค์กรพยาบาลทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ในส่วนของ องค์กรทางการพยาบาลในจังหวัดมหาสารคามทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ได้ร่วมกันจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติขึ้นดังเช่นทุกปีที่เคยปฏิบัติมา ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระเมตตาเสียสละที่พระองค์ท่านทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและพสกนิกรชาวไทย โดยในงานดังกล่าวมีผู้บริหารร่วมพิธีอาเศียรวาทสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาทิเช่น รองศาตราจารย์ ดร. ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ นายแพทย์สุรกิจ ยนต์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอกันทรวิชัย ร่วมด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง จากนั้นมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อโดยกิจกรรมประกอบไปด้วย

  1. พิธีอาเศียรวาทราชสดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  2. การมอบเกียรติบัตรให้กับพยาบาลต้นแบบ มอบโล่ให้กับพยาบาลผู้ปฏิบัติงานจนครบเกษียณอายุราชการ และพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นระดับเขตและระดับประเทศในปี 2560 ในจังหวัดมหาสารคาม
  3. การบรรยายทางวิชาการเรื่อง กฎหมายวิชาชีพกับบทบาทการปฏิบัติการพยาบาล
  4. การให้บริการวิชาการ และคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ณ ห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพลกซ์
  5. การบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม และบ้านพักคนชรา

การจัดงานในครั้งนี้นอกจากเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่มีต่อสังคม และความสามัคคีในวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของวิชาชีพให้คงไว้ซึ่งความศรัทธาและยอมรับจากประชาชนดังเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการดูแลบำบัดโรค ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพ ดังนั้น ผู้ที่จะก้าวมาสู่วิชาชีพการพยาบาล นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้ว ยังจะต้องเป็นผู้ที่เสียสละ อดทนและเข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และต้องเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม จึงจะได้รับการยกย่องศรัทธาและเป็นที่พึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชน

About admin

Check Also

พิธีลงนาม MOU

          เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 9 =