Breaking News
Home / รับสมัคร / ประกาศคณะพยาลาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานธุรการ)

ประกาศคณะพยาลาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานธุรการ)

View Fullscreen

About admin

Check Also

ผลการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ten − seven =