Breaking News
Home / จัดซื้อจัดจ้าง / ขอเชิญวิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะพร้อมติดตั้ง(Smart Classroom) จำนวน 1 งาน (คณะพยาบาลศาสตร์) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2561

ขอเชิญวิจารณ์หรือเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะพร้อมติดตั้ง(Smart Classroom) จำนวน 1 งาน (คณะพยาบาลศาสตร์) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2561

Download เอกสาร.zip

File File size Downloads
zip เอกสาร 25 MB 11

About admin

Check Also

ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 110 รายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen + 17 =