Breaking News
Home / ข่าว / โครงการพัฒนาการวัดและการประเมินผล และการสัมมนาระดับกลุ่มวิชา ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนาการวัดและการประเมินผล และการสัมมนาระดับกลุ่มวิชา ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  รุจกรกานต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาการวัดและการประเมินผล และการสัมมนาระดับกลุ่มวิชา ระยะที่ 1 ซึ่งมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์  อานุภาพ เลขะกุล  ได้บรรยายในเรื่อง หลักและแนวคิดการวัดและประเมินผลและ แนวทางการออกข้อสอบที่มีคุณภาพ เพื่อประเมินผลการเรียนการสอนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการวัดและการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝีกปฏิบัติเกี่ยวกับการวัด และการประเมินผลตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา นำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาและใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการปฏิบัติการในคลินิกที่เปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

About admin

Check Also

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

คณะพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมจิต แดนศรีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์เข้าสักการะพระพุทธรูปปางพยาบาลภิกษุอาพาธพระพุทธรูปประจำคณะพยาบาลศาสตร์ และสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวาระการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 6 =