Breaking News
Home / กิจกรรม / นิสิตฝึกปฏิบัติ 2559

นิสิตฝึกปฏิบัติ 2559

About admin

Check Also

คณะพยาบาลศาสตร์ มมส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Okanagan College ประเทศแคนาดา

เมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล รองคณบดีฝ่ายวิจัย …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 4 =