Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์ / โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะพยาบาลศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 – 20.00 น. ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะพยาบาลศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 12.30 – 20.00 น. ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เชิญจับสลากแบ่งสีได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสำนักงานเลขาฯ ค่ะ(คุณกัญณภัทร)

View Fullscreen

About admin

Check Also

ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี วันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์ “การทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ ทางการพยาบาลและการมีสุขภาพดี” วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562

  กำหนดการ  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 4 =