Breaking News
Home / ประชาสัมพันธ์ / กำหนดการปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบัน นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่น 19 ปีกำรศึกษา 2561

กำหนดการปัจฉิมนิเทศและมอบเข็มสถาบัน นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่น 19 ปีกำรศึกษา 2561

 

About admin

Check Also

ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี วันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์ “การทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ ทางการพยาบาลและการมีสุขภาพดี” วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562

  กำหนดการ  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 14 =