Breaking News
Home / นโยบายฝ่ายประกันคุณภาพ

นโยบายฝ่ายประกันคุณภาพ

 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์

เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

—————————————-

     เพื่อให้การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความเข้มแข็งในการบรรลุพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้กำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้

  1. ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือและกลไกพื้นฐานในการพัฒนาและบริหารคณะฯ
    ตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง
  2. หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ทุกระดับ ทุกหลักสูตร ได้รับการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล และมีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ระบุใน มคอ. ๒ อยู่ในระดับดีเป็นอย่างน้อย
  3. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
  5. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายงานมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา กระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้ทุกสายงานและใช้กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร และเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีหรือการดำเนินงานด้านต่าง ๆที่จะนำคณะฯไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นผลจากการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่สาธารณะ
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ สู่บุคลากรและนิสิตเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา

 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 2560 คลิกเพื่ออ่าน
 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 2559 คลิกเพื่ออ่าน
 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 2558 คลิกเพื่ออ่าน
 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ คลิกเพื่ออ่าน
 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คลิกเพื่ออ่าน
 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2555 คลิกเพื่ออ่าน
 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2556 คลิกเพื่ออ่าน