Breaking News
Home / กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว

กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว

 บุคลากรสายวิชาการ
 

  รศ.ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม

  อาจารย์

  • E-mail : hbprom@gmail.com
  • Tell : 2374

    ผศ.ดร.กชพร สิงหะหล้า

    อาจารย์

    • E-mail : ksinghala@gmail.com
    • Tell : 2365

      อ.ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา

      อาจารย์

      • E-mail : ssripola@yahoo.com
      • Tell : 2376

        ผศ.ดร.บุญมี ภูด่านงัว

        อาจารย์

        • E-mail : bphoodaangau@gmail.com
        • Tell : 2366

          อ.อัจฉรา ชัยชาญ

          อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

          • E-mail : atcharachaichan@yahoo.com
          • Tell : 2340

            ผศ.อรัญญา ทองก้อน

            ประธานกลุ่มวิชา

            • E-mail : tk.aranya_j@yahoo.com
            • Tell : 2339

              อ.ชลธิลา ราบุรี

              อาจารย์

              • E-mail : –
              • Tell :

                อ.เด่นละออง นาเสงี่ยม

                อาจารย์

                • E-mail : –
                • Tell :