Breaking News
Home / กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว

กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว

 บุคลากรสายวิชาการ
 

  รศ.ดร.พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม

  อาจารย์

  • E-mail : hbprom@gmail.com
  • Tell : 2374

    ผศ.ดร.กชพร สิงหะหล้า

    อาจารย์

    • E-mail : ksinghala@gmail.com
    • Tell : 2365

      อ.ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา

      ประธานกลุ่มวิชา

      • E-mail : ssripola@yahoo.com
      • Tell : 2376

        ผศ.ดร.บุญมี ภูด่านงัว

        อาจารย์

        • E-mail : bphoodaangau@gmail.com
        • Tell : 2366

          อ.อัจฉรา ชัยชาญ

          อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

          • E-mail : atcharachaichan@yahoo.com
          • Tell : 2340

            อ.อรัญญา ทองก้อน

            อาจารย์

            • E-mail : tk.aranya_j@yahoo.com
            • Tell : 2339

              ผศ.อุมาภรณ์ กั้วสิทธ์

              อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

              • E-mail : kuasit_uma@hotmail.com
              • Tell :

                รศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิลอัยยกา(ผู้เชี่ยวชาญ)

                อาจารย์

                • E-mail : piyarat.n@gmail.com
                • Tell : 2346

                  อ.ชลธิลา ราบุรี

                  อาจารย์

                  • E-mail : –
                  • Tell :

                    อ.เด่นละออง นาเสงี่ยม

                    อาจารย์

                    • E-mail : –
                    • Tell :