Breaking News
Home / กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก

กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็ก

 บุคลากรสายวิชาการ
 

  ผศ.กนกจันทร์ เขม้นการ

  ประธานกลุ่มวิชา

  • E-mail : Kanokjun2010@hotmail.com
  • Tell : 043754333

    ผศ.ดร.จิดาภา ผูกพันธ์

    อาจารย์

    • E-mail : prapapornm@gmail.com
    • Tell :

     

      ผศ.นิศาชล สังฆ์สุข

      อาจารย์

      • E-mail : nisachon.c@msu.ac.th
      • Tell : 043754333 ต่อ 2378

       

        อ.ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี

        อาจารย์

        • E-mail : KK_kue@hotmail.com
        • Tell : 043754333 ต่อ 2367

          อ.บุญญภัสร์ ภูมิภู

          อาจารย์

          • E-mail : am.paip@hotmail.com
          • Tell : 043754333 ต่อ 2373

            อ.ถิรนันท์ พัวพันธ์พงศ์

            อาจารย์

            • E-mail : nueng_nu_msu@hotmail.com
            • Tell : 043754333 ต่อ 2370

              อ.รรฤณ แสงแก้ว

              อาจารย์

              • E-mail : 
              • Tell : 043754333 ต่อ 2370