Breaking News
Home / Tag Archives: ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิต ได้รับรางวัล ชมเชย การนำเสนอผลงานภาคบรรยายสาขาการบริการวิชาการ ในการประชุมวิชาการ

Tag Archives: ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิต ได้รับรางวัล ชมเชย การนำเสนอผลงานภาคบรรยายสาขาการบริการวิชาการ ในการประชุมวิชาการ

ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิต ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานภาคบรรยายสาขาการบริการวิชาการ ในการประชุมวิชาการ

ผศ.ดร.อมร สุวรรณนิมิต ได้รับรางวัล ชมเชย การนำเสนอผลงานภาคบรรยายสาขาการบริการวิชาการ ในการประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” โครงการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมเสริมสร้างพลังทางสังคม ของผู้สูงอายุ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม  

Read More »