กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

อ.ดุญณภัตน์ ขาวหิต
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

Tel : 043719800 ต่อ 2324

E-mail : [email protected]

รศ.ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่
รองศาสตราจารย์

Tel : 043719800 ต่อ 2383

E-mail : [email protected]

อ.ดร.วิราวรรณ์ คำหวาน
อาจารย์

Tel : 043719800 ต่อ 2381

E-mail : [email protected]

อ.จตุพร จำรองเพ็ง
อาจารย์

Tel : 043719800 ต่อ 2324

E-mail : [email protected]

อ.ดวงธิดา ช่างย้อม
อาจารย์

Tel : 043719800 to 2339

E-mail : [email protected]

อ.จุฑามาศ คชโคตร
อาจารย์

Tel : 043719800 ต่อ 2329

E-mail : [email protected]

(ลาศึกษาต่อ)