กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

อ.ดุญณภัตน์ ขาวหิต
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน

Tel : 043754333 ต่อ 2324

E-mail : doonnaput.c@msu.ac.th

รศ.ดร.ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่
รองศาสตราจารย์

Tel : 043754333 ต่อ 2383

E-mail : siranee@msu.ac.th

อ.ดร.วิราวรรณ์ คำหวาน
อาจารย์

Tel : 043754333 ต่อ 2381

E-mail : wiravan.k@msu.ac.th

อ.จตุพร จำรองเพ็ง
อาจารย์

Tel : 043754333 ต่อ 2324

E-mail : jatuporn.j@msu.ac.th

อ.ดวงธิดา ช่างย้อม
อาจารย์

Tel : 043754333 to 2339

E-mail : duangtida.s@msu.ac.th

อ.จุฑามาศ คชโคตร
อาจารย์

Tel : 043754333 ต่อ 2329

E-mail : juthamas.k@msu.ac.th

(ลาศึกษาต่อ)

error: