กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.สุพัตรา บัวที
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

Tel : 043719800 ต่อ 2342

E-mail : supatra.b@msu.ac.th

ผศ.ดร.อุไร จำปาวะดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043719800 ต่อ 2338

Email : urai.c@msu.ac.th

ผศ.ดร.อาริยา สอนบุญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043719800 ต่อ 2334

E-mail : ariya.s@msu.ac.th

ผศ.ดร.นงเยาว์ มีเทียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043719800 ต่อ 2347

E-mail : nongyaow.m@msu.ac.th

ผศ.ดร.อาภรณ์ คำก้อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043719800 to 2343

E-mail : aphorn.k@msu.ac.th

ผศ.กัญจน์ณิชา เรืองชัยทวีสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043719800 ต่อ 2329

E-mail : kunnicha.y@msu.ac.th

ผศ.นภชนก รักษาเคน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043719800 to 2329

E-mail : napachanok.r@msu.ac.th

อ.ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์
อาจารย์

Tel : 043719800 ต่อ 2347

E-mail : surachat.s@msu.ac.th

อ.จารุรินทร์ พงษ์ประเทศ
อาจารย์

Tel : 043719800 ต่อ 2329

E-mail : jarurin.p@msu.ac.th

อ.สุรพันธ์ สืบเนียม
อาจารย์

Tel : 043719800 to 2329

E-mail : suraphan.s@msu.ac.th

อ.อภิญญา คชมาตย์
อาจารย์

Tel : 043719800 to 2329

E-mail : apinya.k@msu.ac.th

อ.มาณิกา อยู่สำราญ
อาจารย์

Tel : 043719800 to 2329

E-mail : maniga.y@msu.ac.th

(ลาศึกษา)

อ.วสันต์ แก้วเกลื่อน
อาจารย์

Tel : 043719800 ต่อ 2329

E-mail : wasan.k@msu.ac.th

(ลาศึกษา)