กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

อ.ดร.ชนกพร ศรีประสาร
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

Tel: 043754333 ต่อ 2380

E-mail : chanokporn.s@msu.ac.th

รศ.ดร.นริสา วงศ์พนารักษ์
รองศาสตราจารย์

Tel: 043754333 ต่อ 2345

E-mail : narisa.w@msu.ac.th

ผศ.ดร.ชูชาติ วงศ์อนุชิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043754333 ต่อ 2359

E-mail : choochart.d@msu.ac.th

อ.เลอลักษณ์ แทนเกษม
อาจารย์

Tel : 043754333 ต่อ 2370

E-mail : lerluk.t@msu.ac.th

ผศ.สุรดา จันดีกระยอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043754333 ต่อ 2350

E-mail : surada.j@msu.ac.th

error: