กลุ่มวิชาการพยาบาล มารดา-ทารก และการผดุงครรภ์

กลุ่มวิชาการพยาบาล มารดา-ทารก และการผดุงครรภ์

 

อ.เด่นละออง นาเสงี่ยม
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา-ทารก และการผดุงครรภ์

Tel : 043754333 ต่อ 2324

E-mail : denlaong.n@msu.ac.th

ผศ.ดร.อุมาภรณ์ กั้วสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043754333 ต่อ 2348

E-mail : umaporn.k@msu.ac.th

ผศ.ดร.กชพร สิงหะหล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043754333 ต่อ 2329

E-mail : kochaporn.s@msu.ac.th

ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศรีโพลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043754333 ต่อ 2376

E-mail : sirirat.S@msu.ac.th

ผศ.ดร.บุญมี ภูด่านงัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043754333 ต่อ 2366

E-mail : boonmee.p@msu.ac.th

ผศ.ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043754333 ต่อ 2346

E-mail : jaruwan.o@msu.ac.th

ผศ.ดร.อัจฉรา ชัยชาญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043754333 ต่อ 2332

E-mail : atchara.ch@msu.ac.th

ผศ.ดร.อรัญญา จอดนอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043754333 ต่อ 2362

E-mail : aranya.t@msu.ac.th

อ.ชลธิลา ราบุรี
อาจารย์

Tel : 043754333 ต่อ 2377

E-mail : chontila.r@msu.ac.th

 

error: