กลุ่มวิชาพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

กลุ่มวิชาพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผศ.บุญญภัสร์ ภูมิภู
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

Tel : 043719800 to 2373

E-mail : [email protected]

ผศ.ดร.จิดาภา ผูกพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043719800 ต่อ 2324

E-mail : [email protected]

ผศ.นิศาชล สังฆ์สุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043719800 to 2378

E-mail : [email protected]

ผศ.กนกจันทร์ เขม้นการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043719800 ต่อ 2320

E-mail : [email protected]

ผศ.รรฤณ แสงแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel : 043719800 ต่อ 2324

E-mail : [email protected]

อ.ดร.เกื้อพันธ์ กลั่นการดี
อาจารย์

Tel : 043719800 ต่อ 2367

E-mail : [email protected]

อ.ถิรนันท์ ทิพย์ชาติ
อาจารย์

Tel : 043719800 ต่อ 2324

E-mail : [email protected]

อ.วัชราวรรณ วงศ์เครือศร
อาจารย์

Tel : 043719800 ต่อ 2320

E-mail : [email protected]