คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 

 

ผศ.ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Tel : 043754333 ต่อ 2324

E-mail : jaruwan.o@msu.ac.th

ผศ.ดร.จิดาภา ผูกพันธ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาองค์กร

Tel : 043754333 ต่อ 2321

E-mail : jidapa.p@msu.ac.th

อ.ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา

Tel : 043754333 ต่อ 2356

E-mail : surachat.s@msu.ac.th

ผศ.ดร.บุญมี ภูด่านงัว
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต และประกันคุณภาพการศึกษา

Tel : 043754333 ต่อ 2360

E-mail : boonmee.p@msu.ac.th

อ.ถิรนันท์ ทิพย์ชาติ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและพัฒนาองค์กร

Tel : 043754333 ต่อ 2320

E-mail : thiranun.p@msu.ac.th

ผศ.ดร.อรัญญา จอดนอก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

Tel : 043754333 ต่อ 2362

E-mail : aranya.t@msu.ac.th

ผศ.รรฤณ แสงแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

Tel : 043754333 ต่อ 2324

E-mail : rarin.s@msu.ac.th

ผศ.กัญจน์ณิชา เรืองชัยทวีสุข
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

Tel : 043754333 ต่อ 2329

E-mail : kunnicha.y@msu.ac.th

นายอุทัย หามนตรี
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

Tel : 043754333 ต่อ 2320

E-mail : Utai.h@msu.ac.th

 

 

error: