พนักงานจ้างตามภารกิจ/อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

พนักงานจ้างตามภารกิจ/อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

Tel : 043754333 ต่อ 2320

Email : darunee.r@msu.ac.th

ผศ.นิตยา สุทธยากร
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

Tel : 043754333 ต่อ 2320

Email : nitaya.s@msu.ac.th

ผศ.ดร.อภิญญา วงศ์พิริยโยธา
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

Tel : 043754333 to 2334

E-mail : apinya.w@msu.ac.th

error: