สมัครงาน

ใส่ข้อมูลที่เป็นจริงของคุณ เพื่อสมัครงาน

appication

ร่วมงานกับเรา

คณะพยาบาลศาสตร์

เป็นสถาบันการศึกษา พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตั้งอยู่ที่อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในเขตพื้นที่ขามเรียง (ม.ใหม่)

สถาปนาขึ้นเป็นลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2541

ตามแบบแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8

เพื่อสนองปัญหาการขาดแคลนพยาบาลใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

error: