กลุ่มงานวิชาการ และพัฒนานิสิต

กลุ่มงานวิชาการ และพัฒนานิสิต

นายอุทัย หามนตรี
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

Tel : 043719800 ต่อ 2320

E-mail : Utai.h@msu.ac.th

นางพรทิพย์ เวียงสมุทร
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการและพัฒนานิสิต

Tel: 043719800 ต่อ 2352

Email : porntip.w@msu.ac.th

นางสาวนวลปราง สุยอย
นักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)

Tel: 043719800 ต่อ 2352

Email : nuanprang.s@msu.ac.th

นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ
นักวิชาการศึกษา (งานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)

Tel: 043719800 ต่อ 2353

Email : apisit.j@msu.ac.th

นายสันติชล ยศธนะอมรศักดิ์
นักวิชาการศึกษา (งานพัฒนานิสิต)

Tel: 043719800 ต่อ 2316

Email : santichon.y@msu.ac.th

นางสาวกัญณภัทร สอสมิง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบัณฑิตศึกษา,งานประกันคุณภาพ)

Tel: 043719800 ต่อ 2388

Email : Kritchorn.s@msu.ac.th

นางสาวจันทร์จิรา สวาทพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวิจัยและงานบริการวิชาการ)

Tel: 043719800 ต่อ 2370

Email : junjira.s@msu.ac.th

นางสาวแพรวไพลิน วงศ์สนั่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน)

Tel: 043719800 ต่อ 2419

Email : prawpailin.w@msu.ac.th

นางสาวบุษยพร เมืองงาม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบรรณารักษ์)

Tel: 043719800 ต่อ 2387

Email : boossayaporn.m@msu.ac.th