เกี่ยวกับฝ่ายพัฒนานิสิต

ฝ่ายพัฒนานิสิต
เกี่ยวกับฝ่ายพัฒนานิสิต
ความเป็นมา
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินงานด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 ทั้งนี้ในช่วงที่ยังอยู่ในฐานะโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในนามของฝ่ายกิจการนิสิตและประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบทั้งงานด้านกิจการนิสิตและประชาสัมพันธ์ หลังจากได้รับการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อรับผิดชอบงานด้านกิจการนิสิตของคณะ กิจกรรมที่ดำเนินการในฝ่ายกิจการนิสิต มีเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมกิจกรรมนิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดดยเน้นการพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและพัฒนาสังคมอย่างมีจิตสำนึกที่ถูกต้องดีงาม มีคุณธรรม ขริยธรรม และค่านิยมที่ดี ตลอดจนเป็นผู้สามารถปรับตัวและเผชิญกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรฐกิจได้อย่างเหมาะสม
หน้าที่รับผิดชอบ 
1. ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต และมาตรฐานการเรียนรู้ ได้แก่
– จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต
– ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต
– จัดทำแผนงานและงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี
– กำกับดูแลการใช้ห้องสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์
– ดำเนินงานบริการและสวัสดิการนิสิต
– ดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาของนิสิต
– ประสานงานในการจัดสอนเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
– รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของฝ่ายพัฒนานิสิต
1. เพื่อวางแผนและดำเนินกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการพัฒนานิสิตเพื่อให้มีลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และกระทรวงศึกษาธิการ
2. จัดระบบการให้คำปรึกษาและแนะแนวสำหรับนิสิตให้ครอบคลุมทุกด้าน
3. ดูแลให้บริการสวัสดิการแก่นิสิต
4. ส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีของนิสิตต่อวิชาชีพพยาบาล
5. ประมวลข้อมูลด้านนิสิตแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต
ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนฯ ปี 2566 ครั้งที่ 2
ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ ปี 2566 ครั้งที่ 2
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย R2R สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ปี 2566 ครั้งที่ 2
สัมนาคณะ ปี 2566 ครั้งที่ 1 (1)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ดร.จารุวรรณ ก้าวหน้าไกล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร.สุรชาติ สิทธิปกรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ ดร.วิราวรรณ์ คำหวาน รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาบุคลากรและภาพลักษณ์องค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสที่เป็นสถาบันพี่เลี้ยงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองจากสภาการพยาบาล คณะกรรมการพัฒนาเเละจัดการระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
แสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ
กุมภาพันธ์ 2023
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  

error: