กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง

กลุ่มงานนโยบาย แผน และคลัง

นายอุทัย หามนตรี
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

Tel : 043719800 ต่อ 2320

E-mail : Utai.h@msu.ac.th

นางพิมลพรรณ ภูขมัง
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและคลัง

Tel: 043719800 ต่อ 2385

Email : pimonpan.p@msu.ac.th

นางสาวจินตนา แก้วมาลา
นักวิชาการเงินและบัญชี

Tel: 043719800 ต่อ 2385

Email : jintana.k@msu.ac.th

นางสาวเกตุสิริภัทร ศรีเวียงยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Tel: 043719800 ต่อ 2394

Email : ketsarapon.s@msu.ac.th

นายพิชเญนทร์ พนมคุณ
นักวิชาการพัสดุ

Tel: 043719800 to 2368

Email : pitchayen.p@msu.ac.th