หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ระบบปกติ, หลักสูตร 1 ปี)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ทำการเปิดสอน 3 ระดับ คือ ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล, พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ), พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม)ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ที่ฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2353

ชื่อหลักสูตร : 

ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ภาษาอังกฤษ : Certificate Program for Practical Nurse

ชื่อปริญญา :

ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ป. ผู้ช่วยพยาบาล)
ภาษาอังกฤษ : Certificate Program for Practical Nurse(Cert. in PN)

โครงสร้างหลักสูตร :

 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 28 หน่วยกิต
    2.1 ภาคทฤษฏี 18 หน่วยกิต
    2.2 ภาคปฏิบัติ 10 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 2 หน่วยกิต

 

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การขอใช้บิการทางวิชาการ Dr.Andrew C.Mills ปฏิบัติงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์
หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ 2567 รอบที่ 2
การขอรับทุนอุดหนุนการพัฒนานวัตกรรมงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยที่บูรณาการร่วมกับงานบริการวิชาการ งานพัฒนานิสิต งานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พศ.2567 รอบที่ 2
หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2567 รอบที่ 2
ตารางเรียน ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2565, ตารางเรียน เทอม 2 ปีการศีกษา 2566, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ธันวาคม 2023
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031