ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองปัญหาการขาดแคลนพยาบาล โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดตั้งเป็นโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2538 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ เป็นประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งและเปลี่ยนฐานะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พศ. 2541 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสืบมา รับรองสถาบันครั้งล่าสุด เป็นเวลา 5 ปี การศึกษา (ปีการศึกษา 2562-2566)

สถานที่ตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

สถานที่ติดต่อ
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

โทรศัพท์ : 0-4371-9800 ต่อ 2324, 2329
เว็บไซต์ : https://www.nu.msu.ac.th